సమయం ACST నుండి JST కు మార్చే కన్వర్టర్

లింకు ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్(ACST)=UTC+ 09:30

13:55:40

Thursday, July 18, 2024

లింకు జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్(JST)=UTC+ 09:00

13:25:40

Thursday, July 18, 2024

ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్(ACST) మరియు జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్(JST) మ్యాపింగ్ టేబుల్
ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్(ACST)జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్(JST)
00:0023:30-1 రోజు
01:0000:30
02:0001:30
03:0002:30
04:0003:30
05:0004:30
06:0005:30
07:0006:30
08:0007:30
09:0008:30
10:0009:30
11:0010:30
12:0011:30
13:0012:30
14:0013:30
15:0014:30
16:0015:30
17:0016:30
18:0017:30
19:0018:30
20:0019:30
21:0020:30
22:0021:30
23:0022:30

ACST(ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్)

ACST నుండి ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ (09:30 గంటలు) సమన్వయ సార్వత్రిక (UTC) సమయం కంటే 09:30 గంటల ముందుగా ఉంది.ఈ టైమ్‌జోన్ స్టాండర్డ్ టైమ్‌లో ఉపయోగిస్తారు: ఆస్ట్రేలియాఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఒక అర్ధ గంట టైమ్ జోన్ కాదు. అది సాధారణ పూర్తి గంట కన్నా 30 నిమిషాల వ్యతిరేకంగా స్థానిక సమయం ఉంటుంది.

ACST పారిశ్రమించిన ఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ నగరం

ఆస్ట్రేలియా - డార్విన్ (అన్ని సమయాలు)
ఆస్ట్రేలియా - అడెలెయ్డ్ (శీతాకాలం)

JST(జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్)

JST నుండి జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ (09:00 గంటలు) సమన్వయ సార్వత్రిక (UTC) సమయం కంటే 09:00 గంటల ముందుగా ఉంది.ఈ టైమ్‌జోన్ స్టాండర్డ్ టైమ్‌లో ఉపయోగిస్తారు: ఆసియా

JST పారిశ్రమించిన జపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ నగరం

జపాన్ - టోకియో (అన్ని సమయాలు)