S ఇప్పుడు సమయం - సియెరా టైమ్ జోన్ ఇప్పుడు సమయం

లింకు సియెరా టైమ్ జోన్(S)=UTC- 06:00

14:37:04

Wednesday, July 17, 2024

S(సియెరా టైమ్ జోన్)

S నుండి సియెరా టైమ్ జోన్ (06:00) సమన్వయ సార్వత్రిక (UTC) సమయం కి 06:00 గంటల తగులుతుంది.

S పారిశ్రమించిన సియెరా టైమ్ జోన్ నగరం

కోస్టా రికా - సాన్ హోసే (అన్ని సమయాలు)

యూటీసీ - 06:00 లో మరో టైమ్‌జోన్

CSTసెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్
CTకేంద్ర సమయం
EASTఈస్టర్ దీవి స్టాండర్డ్ టైమ్
GALTగలాపాగోస్ టైమ్
MDTమౌంటెన్ డెలైట్ టైం