ప్యోంగ్‌యాంగ్ ఇప్పుడు సమయం - ఉత్తర కొరియా ఇప్పుడు సమయం

లింకు ప్యోంగ్‌యాంగ్(Pyongyang)సమయం=UTC+ 8:30

21:18:30

Sunday, December 3, 2023

Pyongyang(ప్యోంగ్‌యాంగ్)

ప్యోంగ్‌యాంగ్ ఒక ఉత్తర కొరియా నగరం. అధికార భాష ఉంది కొరియన్, మరియు కరెన్సీ ఉత్తర కొరియన్ వాన్ (KPW) ఉంది. ఉత్తర కొరియా కోసం అంతర్జాతీయ డైల్ కోడ్ 850 ఉంది. ప్యోంగ్‌యాంగ్ స్థితివంటి టైమ్‌జోన్ ప్యోంగ్‌యాంగ్ టైమ్ (అబ్బ్రెవియేషన్:PYT).

యూటీసీ + 8:30 లో మరో టైమ్‌జోన్

PYTప్యోంగ్‌యాంగ్ టైమ్