ప్రపంచ టైమ్‌జోన్ జాబితా మరియు కన్వర్టర్

అబ్బ్ర్సమయ మండలంUTC ఆఫ్సెట్ప్రస్తుత సమయంప్రాంతం
Aఅల్ఫా టైమ్ జోన్UTC + 1:0006:36సైనిక
ACDTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ డైలైట్ టైంUTC + 10:3016:06ఆస్ట్రేలియా
ACSTఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:3015:06ఆస్ట్రేలియా
ACTఏకర్ టైమ్UTC - 5:0000:36దక్షిణ అమెరికా
ACTఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ టైమ్UTC + 9:3015:06ఆస్ట్రేలియా
ACWDTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ వెస్టర్న్ డెయ్లైట్ టైంUTC + 8:4514:21ఆస్ట్రేలియా
ACWSTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ వెస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:4514:21ఆస్ట్రేలియా
ADTఅరబ్ డెలైట్ టైంUTC + 3:0008:36ఆసియా
ADTఅట్లాంటిక్ డెలైట్ టైమ్UTC - 3:0002:36నార్త్ అమెరికా
AEDTఆస్ట్రేలియా తూర్పు దిన ప్రకాశ సంవత్సర సమయంUTC + 11:0016:36ఆస్ట్రేలియా
AESTఆస్ట్రేలియన్ ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:0015:36ఆస్ట్రేలియా
AETఆస్ట్రేలియన్ ఈస్టర్న్ టైమ్UTC + 10:0015:36ఆస్ట్రేలియా
AFTఆఫ్ఘనిస్తాన్ టైమ్UTC + 4:3010:06ఆసియా
AKDTఅలాస్కా డెలైట్ టైమ్UTC - 8:0021:36నార్త్ అమెరికా
AKSTఅలాస్కా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 9:0020:36నార్త్ అమెరికా
ALMTఅల్మా-అతా సమయంUTC + 6:0011:36ఆసియా
AMSTఅమెజాన్ సమ్మర్ టైంUTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
AMSTఆర్మేనియా సమ్మర్ టైంUTC + 5:0010:36ఆసియా
AMTఅమెజాన్ టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
AMTఆర్మేనియా టైమ్UTC + 4:0009:36ఆసియా
ANASTఅనాడీర్ వేసవి సమయంUTC + 12:0017:36ఆసియా
ANATఅనాడీర్ టైమ్UTC + 12:0017:36ఆసియా
AoEపృథ్వీలో ఎక్కువసేపు ఎక్కడైనాUTC - 12:0017:36పెసిఫిక్
AQTTఅక్టోబ్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
ARTఅర్జెంటీనా టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
ASTఅరబ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:0008:36ఆసియా
ASTఅట్లాంటిక్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0001:36నార్త్ అమెరికా
ATఅట్లాంటిక్ టైమ్UTC - 4:0001:36నార్త్ అమెరికా
AWDTఆస్ట్రేలియా వెస్టర్న్ డెలైట్ టైంUTC + 9:0014:36ఆస్ట్రేలియా
AWSTఆస్ట్రేలియా వెస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆస్ట్రేలియా
AZOSTఅజోర్స్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 0:0005:36అట్లాంటిక్
AZOTఅఝోర్స్ టైమ్UTC - 1:0004:36అట్లాంటిక్
AZSTఅజర్బైజాన్ సమ్మర్ టైంUTC + 5:0010:36ఆసియా
AZTఅజర్‌బైజాన్ టైమ్UTC + 4:0009:36ఆసియా
Bబ్రావో టైమ్ జోన్UTC + 2:0007:36సైనిక
BNTబ్రూనై దారుస్సలాం టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
BOTబొలీవియా టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
BRSTబ్రజిలియా వేసవి సమయంUTC - 2:0003:36దక్షిణ అమెరికా
BRTబ్రజిలియా టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
BSTబోగెన్‌విల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
BSTబ్రిటిష్ సమ్మర్ టైంUTC + 1:0006:36యూరోప్
BSTబంగ్లాదేశ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 6:0011:36ఆసియా
BTTభూటాన్ టైమ్UTC + 6:0011:36ఆసియా
Cచార్లీ టైమ్ జోన్UTC + 3:0008:36సైనిక
CASTకేసీ టైమ్UTC + 11:0016:36అంటార్క్టికా
CATసెంట్రల్ ఆఫ్రికా టైమ్UTC + 2:0007:36ఆఫ్రికా
CCTకొకోస్ దీవుల సమయంUTC + 6:3012:06భారతీయ సముద్రం
CDTసెంట్రల్ డైలైట్ టైంUTC - 5:0000:36నార్త్ అమెరికా
CDTక్యూబా డెలైట్ టైమ్UTC - 4:0001:36కెరిబియన్
CESTసెంట్రల్ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైంUTC + 2:0007:36యూరోప్
CETసెంట్రల్ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 1:0006:36యూరోప్
CHADTచాటమ్ దీవి డైలైట్ టైంUTC + 13:4519:21పెసిఫిక్
CHASTచాథమ్ దీవి స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 12:4518:21పెసిఫిక్
CHOSTచోయిబల్సన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
CHOTచోయిబల్సన్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
ChSTచమోరో స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:0015:36పెసిఫిక్
CHUTచుక్ టైమ్UTC + 10:0015:36పెసిఫిక్
CIDSTకేమన్ దీవుల డైలైట్ సేవింగ్ టైంUTC - 4:0001:36కెరిబియన్
CISTకేమన్ దీవుల స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0000:36కెరిబియన్
CKTకుక్ దీవుల సమయంUTC - 10:0019:36పెసిఫిక్
CLSTచిలీ సమ్మర్ టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
CLTచిలీ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
COTకొలంబియా టైమ్UTC - 5:0000:36దక్షిణ అమెరికా
CSTసెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 6:0023:36నార్త్ అమెరికా
CSTక్యూబా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0000:36కెరిబియన్
CSTచైనా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
CTకేంద్ర సమయంUTC - 6:0023:36నార్త్ అమెరికా
CVTకేప్ వెర్డే టైమ్UTC - 1:0004:36ఆఫ్రికా
CXTక్రిస్మస్ దీవి సమయంUTC + 7:0012:36ఆస్ట్రేలియా
Dడెల్టా టైమ్ జోన్UTC + 4:0009:36సైనిక
DAVTడేవిస్ టైమ్UTC + 7:0012:36అంటార్క్టికా
DDUTడ్యూమాంట్-డి'ఉర్విల్ టైమ్UTC + 10:0015:36అంటార్క్టికా
Eఎకో టైమ్ జోన్UTC + 5:0010:36సైనిక
EASSTఈస్టర్ దీవి సమర్ టైమ్UTC - 5:0000:36పెసిఫిక్
EASTఈస్టర్ దీవి స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 6:0023:36పెసిఫిక్
EATతూర్పు ఆఫ్రికా సమయంUTC + 3:0008:36ఆఫ్రికా
ECTఈక్వడార్ టైమ్UTC - 5:0000:36దక్షిణ అమెరికా
EDTతూర్పు డెలైట్ టైమ్UTC - 4:0001:36నార్త్ అమెరికా
EESTఈస్టర్న్ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 3:0008:36యూరోప్
EETతూర్పు యూరోపియన్ టైమ్UTC + 2:0007:36యూరోప్
EGSTతూర్పు గ్రీన్‌లాండ్ వేసవి సమయంUTC + 0:0005:36నార్త్ అమెరికా
EGTఈస్ట్ గ్రీన్‌లాండ్ టైమ్UTC - 1:0004:36నార్త్ అమెరికా
ESTతూర్పు స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0000:36నార్త్ అమెరికా
ETతూర్పు సమయంUTC - 5:0000:36నార్త్ అమెరికా
Fఫాక్స్ట్రాట్ టైమ్ జోన్UTC + 6:0011:36సైనిక
FETఫర్ధర్-ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 3:0008:36యూరోప్
FJSTఫిజీ సమర్ టైమ్UTC + 13:0018:36పెసిఫిక్
FJTఫిజీ టైమ్UTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
FKSTఫాక్ లాండ్ దీవుల వేసవి సమయంUTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
FKTఫాక్ ల్యాండ్ దీవుల సమయంUTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
FNTఫెర్నాండో డి నొరోన్హా టైమ్UTC - 2:0003:36దక్షిణ అమెరికా
Gగోల్ఫ్ టైమ్ జోన్UTC + 7:0012:36సైనిక
GALTగలాపాగోస్ టైమ్UTC - 6:0023:36పెసిఫిక్
GAMTగాంబియర్ టైమ్UTC - 9:0020:36పెసిఫిక్
GETజార్జియా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 4:0009:36ఆసియా
GFTఫ్రెంచ్ గియానా టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
GILTగిల్బర్ట్ దీవుల సమయంUTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
GMTగ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్UTC + 0:0005:36యూరోప్
GSTగల్ఫ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 4:0009:36ఆసియా
GSTదక్షిణ జార్జియా టైమ్UTC - 2:0003:36దక్షిణ అమెరికా
GYTగయానా టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
Hహోటల్ టైమ్ జోన్UTC + 8:0013:36సైనిక
HADTహవాయ్-అల్యూషన్ డెలైట్ టైంUTC - 9:0020:36నార్త్ అమెరికా
HASTహవాయ్-అలూషియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 10:0019:36నార్త్ అమెరికా
HKTహాంగ్ కాంగ్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
HOVSTహోవ్డ్ సమ్మర్ టైంUTC + 8:0013:36ఆసియా
HOVTహోవ్డ్ టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
Iభారత టైమ్ జోన్UTC + 9:0014:36సైనిక
ICTఇండోచైనా టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
IDTఇజ్రాయేల్ డెలైట్ టైంUTC + 3:0008:36ఆసియా
IOTఇండియన్ చాగోస్ టైమ్UTC + 6:0011:36భారతీయ సముద్రం
IRDTఇరాన్ డెలైట్ టైంUTC + 4:3010:06ఆసియా
IRKSTఇర్కుట్స్క్ వేసవి సమయంUTC + 9:0014:36ఆసియా
IRKTఇర్కుట్స్క్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
IRSTఈరాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:3009:06ఆసియా
ISTభారతీయ ప్రమాణ సమయంUTC + 5:3011:06ఆసియా
ISTఐరిష్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 1:0006:36యూరోప్
ISTఇజ్రాయేల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 2:0007:36ఆసియా
JSTజపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
Kకిలో టైమ్ జోన్UTC + 10:0015:36సైనిక
KGTకిర్గిజ్‌స్తాన్ టైమ్UTC + 6:0011:36ఆసియా
KOSTకొస్రా టైమ్UTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
KRASTక్రాస్నోయార్స్క్ సమరాల సమయంUTC + 8:0013:36ఆసియా
KRATక్రాస్నోయార్స్క్ టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
KSTకొరియా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
KUYTకుయ్బిషెవ్ టైమ్UTC + 4:0009:36యూరోప్
Lలిమా టైమ్ జోన్UTC + 11:0016:36సైనిక
LHDTలార్డ్ హోవ్ డైలైట్ టైంUTC + 11:0016:36ఆస్ట్రేలియా
LHSTలార్డ్ హోవ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:3016:06ఆస్ట్రేలియా
LINTలైన్ దీవుల సమయంUTC + 14:0019:36పెసిఫిక్
Mమైక్ టైమ్ జోన్UTC + 12:0017:36సైనిక
MAGSTమగడాన్ సమ్మర్ టైంUTC + 12:0017:36ఆసియా
MAGTమగడాన్ టైమ్UTC + 11:0016:36ఆసియా
MARTమార్కెసస్ టైమ్UTC - 9:3020:06పెసిఫిక్
MAWTమాసన్ టైమ్UTC + 5:0010:36అంటార్క్టికా
MDTమౌంటెన్ డెలైట్ టైంUTC - 6:0023:36నార్త్ అమెరికా
MHTమార్షల్ దీవుల సమయంUTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
MMTమయన్మార్ టైమ్UTC + 6:3012:06ఆసియా
MSDమాస్కో డెలైట్ టైంUTC + 4:0009:36యూరోప్
MSKమాస్కో స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:0008:36యూరోప్
MSTమౌంటెయిన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 7:0022:36నార్త్ అమెరికా
MTపర్వత సమయంUTC - 7:0022:36నార్త్ అమెరికా
MUTమారిషస్ టైమ్UTC + 4:0009:36ఆఫ్రికా
MVTమాల్దీవ్స్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
MYTమలేషియా టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
Nనవంబర్ టైమ్ జోన్UTC - 1:0004:36సైనిక
NCTన్యూ క్యాలెడోనియా టైమ్UTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
NDTన్యూఫౌండ్‌ల్యాండ్ డెలైట్ టైంUTC - 2:3003:06నార్త్ అమెరికా
NFTనార్ఫోక్ టైమ్UTC + 11:0016:36ఆస్ట్రేలియా
NOVSTనొవోసిబిర్స్క్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
NOVTనొవోసిబిర్స్క్ టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
NPTనేపాల్ టైమ్UTC + 5:4511:21ఆసియా
NRTనౌరు టైమ్UTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
NSTన్యూఫౌండ్‌ల్యాండ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 3:3002:06నార్త్ అమెరికా
NUTనియూ టైమ్UTC - 11:0018:36పెసిఫిక్
NZDTన్యూజిల్యాండ్ డెలైట్ టైంUTC + 13:0018:36పెసిఫిక్
NZSTన్యూజీలెండ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
Oఆస్కర్ టైమ్ జోన్UTC - 2:0003:36సైనిక
OMSSTఓమ్స్క్ సమ్మర్ టైంUTC + 7:0012:36ఆసియా
OMSTఓమ్స్క్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 6:0011:36ఆసియా
ORATసుద్ది సమయంUTC + 5:0010:36ఆసియా
Pపాప టైమ్ జోన్UTC - 3:0002:36సైనిక
PDTపసిఫిక్ డైలైట్ టైమ్UTC - 7:0022:36నార్త్ అమెరికా
PETపెరూ టైమ్UTC - 5:0000:36దక్షిణ అమెరికా
PETSTకమ్ చట్కా సముద్ర ప్రదేశ్ వేడి సమయంUTC + 12:0017:36ఆసియా
PETTకమ్చట్కా టైమ్UTC + 12:0017:36ఆసియా
PGTపాపువా న్యూ గినీ టైమ్UTC + 10:0015:36పెసిఫిక్
PHOTఫీనిక్స్ దీవి సమయంUTC + 13:0018:36పెసిఫిక్
PHTఫిలిప్పీన్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
PKTపాకిస్తాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
PMDTపియర్ & మికెలాన్ డెయ్లైట్ టైంUTC - 2:0003:36నార్త్ అమెరికా
PMSTపియర్ & మిక్యూలాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 3:0002:36నార్త్ అమెరికా
PONTపోహెన్‌పె స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
PSTపెసిఫిక్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 8:0021:36నార్త్ అమెరికా
PSTపిట్కెయర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 8:0021:36పెసిఫిక్
PTపెసిఫిక్ టైమ్UTC - 8:0021:36నార్త్ అమెరికా
PWTపలావు సమయంUTC + 9:0014:36పెసిఫిక్
PYSTపరాగ్వే సమ్మర్ టైంUTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
PYTప్యోంగ్‌యాంగ్ టైమ్UTC + 8:3014:06ఆసియా
PYTపరాగ్వే టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
Qక్వెబెక్ టైమ్ జోన్UTC - 4:0001:36సైనిక
QYZTకిజిలోర్డా టైమ్UTC + 6:0011:36ఆసియా
Rరోమియో టైమ్ జోన్UTC - 5:0000:36సైనిక
RETసందర్శన సమయంUTC + 4:0009:36ఆఫ్రికా
ROTTరొథేరా టైమ్UTC - 3:0002:36అంటార్క్టికా
Sసియెరా టైమ్ జోన్UTC - 6:0023:36సైనిక
SAKTసఖాలిన్ టైమ్UTC + 11:0016:36ఆసియా
SAMTసమారా టైమ్UTC + 4:0009:36యూరోప్
SASTదక్షిణ ఆఫ్రికా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 2:0007:36ఆఫ్రికా
SBTసోలోమన్ దీవుల సమయంUTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
SCTసీషెల్స్ టైమ్UTC + 4:0009:36ఆఫ్రికా
SGTసింగపూర్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
SRETస్రెడ్నెకోలిమ్స్క్ టైమ్UTC + 11:0016:36ఆసియా
SRTసురినామ్ టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
SSTసమోవా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 11:0018:36పెసిఫిక్
SYOTశోవా టైమ్UTC + 3:0008:36అంటార్క్టికా
Tటాంగో టైమ్ జోన్UTC - 7:0022:36సైనిక
TAHTతహితి టైమ్UTC - 10:0019:36పెసిఫిక్
TFTఫ్రెంచ్ దక్షిణ మరియు అంటార్క్టిక్ టైమ్UTC + 5:0010:36భారతీయ సముద్రం
TJTతజికిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
TKTటోకెలావ్ టైమ్UTC + 13:0018:36పెసిఫిక్
TLTఈస్ట్ టిమోర్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
TMTటర్క్‌మెనిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
TOSTటోంగా సమ్మర్ టైమ్UTC + 14:0019:36పెసిఫిక్
TOTటోంగా టైమ్UTC + 13:0018:36పెసిఫిక్
TRTటర్కీ టైమ్UTC + 3:0008:36ఆసియా
TVTటువాలు టైమ్UTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
Uయూనిఫారం టైమ్ జోన్UTC - 8:0021:36సైనిక
ULASTఉలాన్‌బాటర్ సమ్మర్ టైంUTC + 9:0014:36ఆసియా
ULATఉలాన్‌బాటర్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
UTCసమన్వయ ప్రపంచ సమయంUTC + 0:0005:36ప్రపంచవ్యాప్తంగా
UYSTఉరుగువే సమ్మర్ టైమ్UTC - 2:0003:36దక్షిణ అమెరికా
UYTఉరుగ్వె టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
UZTఉజ్బెకిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
Vవిక్టర్ టైమ్ జోన్UTC - 9:0020:36సైనిక
VETవెనుజువెలా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0001:36దక్షిణ అమెరికా
VLASTవ్లాడివోస్టోక్ వేసవి సమయంUTC + 11:0016:36ఆసియా
VLATవ్లాడివోస్టక్ టైమ్UTC + 10:0015:36ఆసియా
VOSTవోస్టాక్ టైమ్UTC + 6:0011:36అంటార్క్టికా
VUTవనువాటు టైమ్UTC + 11:0016:36పెసిఫిక్
Wవిస్కీ టైమ్ జోన్UTC - 10:0019:36సైనిక
WAKTఎదురు సమయంUTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
WARSTవెస్టర్న్ ఆర్జెంటీనా సమ్మర్ టైమ్UTC - 3:0002:36దక్షిణ అమెరికా
WASTవెస్ట్ ఆఫ్రికా సముద్ర సమయంUTC + 2:0007:36ఆఫ్రికా
WATవెస్ట్ ఆఫ్రికా టైమ్UTC + 1:0006:36ఆఫ్రికా
WESTపశ్చిమ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 1:0006:36యూరోప్
WETపశ్చిమ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 0:0005:36యూరోప్
WFTవాలిస్ మరియు ఫుటునా టైమ్UTC + 12:0017:36పెసిఫిక్
WGSTపశ్చిమ గ్రీన్‌ల్యాండ్ వేసవి సమయంUTC - 2:0003:36నార్త్ అమెరికా
WGTపశ్చిమ గ్రీన్‌ల్యాండ్ టైమ్UTC - 3:0002:36నార్త్ అమెరికా
WIBపశ్చిమ ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 7:0012:36ఆసియా
WITతూర్పు ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
WITAకేంద్ర ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 8:0013:36ఆసియా
WSTవెస్ట్ సమోవా టైమ్UTC + 1:0006:36పెసిఫిక్
WSTవెస్టర్న్ సహారా సముద్ర ప్రదేశం వేసవి సమయంUTC + 1:0006:36ఆఫ్రికా
WTవెస్టర్న్ సహారా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 0:0005:36ఆఫ్రికా
Xఎక్స్-రే టైమ్ జోన్UTC - 11:0018:36సైనిక
Yయాంకీ టైమ్ జోన్UTC - 12:0017:36సైనిక
YAKSTయాకుట్స్క్ వేసవి సమయంUTC + 10:0015:36ఆసియా
YAKTయాకుట్స్క్ టైమ్UTC + 9:0014:36ఆసియా
YAPTయాప్ టైమ్UTC + 10:0015:36పెసిఫిక్
YEKSTయెకటెరిన్‌బర్గ్ వేసవి సమయంUTC + 6:0011:36ఆసియా
YEKTయెకటెరిన్‌బర్గ్ టైమ్UTC + 5:0010:36ఆసియా
Zజులూ టైమ్ జోన్UTC + 0:0005:36సైనిక