ప్రపంచ టైమ్‌జోన్ జాబితా మరియు కన్వర్టర్

అబ్బ్ర్సమయ మండలంUTC ఆఫ్సెట్ప్రస్తుత సమయంప్రాంతం
Aఅల్ఫా టైమ్ జోన్UTC + 1:0014:19సైనిక
ACDTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ డైలైట్ టైంUTC + 10:3023:49ఆస్ట్రేలియా
ACSTఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:3022:49ఆస్ట్రేలియా
ACTఏకర్ టైమ్UTC - 5:0008:19దక్షిణ అమెరికా
ACTఆస్ట్రేలియన్ సెంట్రల్ టైమ్UTC + 9:3022:49ఆస్ట్రేలియా
ACWDTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ వెస్టర్న్ డెయ్లైట్ టైంUTC + 8:4522:04ఆస్ట్రేలియా
ACWSTఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ వెస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:4522:04ఆస్ట్రేలియా
ADTఅరబ్ డెలైట్ టైంUTC + 3:0016:19ఆసియా
ADTఅట్లాంటిక్ డెలైట్ టైమ్UTC - 3:0010:19నార్త్ అమెరికా
AEDTఆస్ట్రేలియా తూర్పు దిన ప్రకాశ సంవత్సర సమయంUTC + 11:0000:19ఆస్ట్రేలియా
AESTఆస్ట్రేలియన్ ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:0023:19ఆస్ట్రేలియా
AETఆస్ట్రేలియన్ ఈస్టర్న్ టైమ్UTC + 10:0023:19ఆస్ట్రేలియా
AFTఆఫ్ఘనిస్తాన్ టైమ్UTC + 4:3017:49ఆసియా
AKDTఅలాస్కా డెలైట్ టైమ్UTC - 8:0005:19నార్త్ అమెరికా
AKSTఅలాస్కా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 9:0004:19నార్త్ అమెరికా
ALMTఅల్మా-అతా సమయంUTC + 6:0019:19ఆసియా
AMSTఅమెజాన్ సమ్మర్ టైంUTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
AMSTఆర్మేనియా సమ్మర్ టైంUTC + 5:0018:19ఆసియా
AMTఅమెజాన్ టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
AMTఆర్మేనియా టైమ్UTC + 4:0017:19ఆసియా
ANASTఅనాడీర్ వేసవి సమయంUTC + 12:0001:19ఆసియా
ANATఅనాడీర్ టైమ్UTC + 12:0001:19ఆసియా
AoEపృథ్వీలో ఎక్కువసేపు ఎక్కడైనాUTC - 12:0001:19పెసిఫిక్
AQTTఅక్టోబ్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
ARTఅర్జెంటీనా టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
ASTఅరబ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:0016:19ఆసియా
ASTఅట్లాంటిక్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0009:19నార్త్ అమెరికా
ATఅట్లాంటిక్ టైమ్UTC - 4:0009:19నార్త్ అమెరికా
AWDTఆస్ట్రేలియా వెస్టర్న్ డెలైట్ టైంUTC + 9:0022:19ఆస్ట్రేలియా
AWSTఆస్ట్రేలియా వెస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆస్ట్రేలియా
AZOSTఅజోర్స్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 0:0013:19అట్లాంటిక్
AZOTఅఝోర్స్ టైమ్UTC - 1:0012:19అట్లాంటిక్
AZSTఅజర్బైజాన్ సమ్మర్ టైంUTC + 5:0018:19ఆసియా
AZTఅజర్‌బైజాన్ టైమ్UTC + 4:0017:19ఆసియా
Bబ్రావో టైమ్ జోన్UTC + 2:0015:19సైనిక
BNTబ్రూనై దారుస్సలాం టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
BOTబొలీవియా టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
BRSTబ్రజిలియా వేసవి సమయంUTC - 2:0011:19దక్షిణ అమెరికా
BRTబ్రజిలియా టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
BSTబోగెన్‌విల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
BSTబ్రిటిష్ సమ్మర్ టైంUTC + 1:0014:19యూరోప్
BSTబంగ్లాదేశ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 6:0019:19ఆసియా
BTTభూటాన్ టైమ్UTC + 6:0019:19ఆసియా
Cచార్లీ టైమ్ జోన్UTC + 3:0016:19సైనిక
CASTకేసీ టైమ్UTC + 11:0000:19అంటార్క్టికా
CATసెంట్రల్ ఆఫ్రికా టైమ్UTC + 2:0015:19ఆఫ్రికా
CCTకొకోస్ దీవుల సమయంUTC + 6:3019:49భారతీయ సముద్రం
CDTసెంట్రల్ డైలైట్ టైంUTC - 5:0008:19నార్త్ అమెరికా
CDTక్యూబా డెలైట్ టైమ్UTC - 4:0009:19కెరిబియన్
CESTసెంట్రల్ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైంUTC + 2:0015:19యూరోప్
CETసెంట్రల్ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 1:0014:19యూరోప్
CHADTచాటమ్ దీవి డైలైట్ టైంUTC + 13:4503:04పెసిఫిక్
CHASTచాథమ్ దీవి స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 12:4502:04పెసిఫిక్
CHOSTచోయిబల్సన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
CHOTచోయిబల్సన్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
ChSTచమోరో స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:0023:19పెసిఫిక్
CHUTచుక్ టైమ్UTC + 10:0023:19పెసిఫిక్
CIDSTకేమన్ దీవుల డైలైట్ సేవింగ్ టైంUTC - 4:0009:19కెరిబియన్
CISTకేమన్ దీవుల స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0008:19కెరిబియన్
CKTకుక్ దీవుల సమయంUTC - 10:0003:19పెసిఫిక్
CLSTచిలీ సమ్మర్ టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
CLTచిలీ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
COTకొలంబియా టైమ్UTC - 5:0008:19దక్షిణ అమెరికా
CSTసెంట్రల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 6:0007:19నార్త్ అమెరికా
CSTక్యూబా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0008:19కెరిబియన్
CSTచైనా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
CTకేంద్ర సమయంUTC - 6:0007:19నార్త్ అమెరికా
CVTకేప్ వెర్డే టైమ్UTC - 1:0012:19ఆఫ్రికా
CXTక్రిస్మస్ దీవి సమయంUTC + 7:0020:19ఆస్ట్రేలియా
Dడెల్టా టైమ్ జోన్UTC + 4:0017:19సైనిక
DAVTడేవిస్ టైమ్UTC + 7:0020:19అంటార్క్టికా
DDUTడ్యూమాంట్-డి'ఉర్విల్ టైమ్UTC + 10:0023:19అంటార్క్టికా
Eఎకో టైమ్ జోన్UTC + 5:0018:19సైనిక
EASSTఈస్టర్ దీవి సమర్ టైమ్UTC - 5:0008:19పెసిఫిక్
EASTఈస్టర్ దీవి స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 6:0007:19పెసిఫిక్
EATతూర్పు ఆఫ్రికా సమయంUTC + 3:0016:19ఆఫ్రికా
ECTఈక్వడార్ టైమ్UTC - 5:0008:19దక్షిణ అమెరికా
EDTతూర్పు డెలైట్ టైమ్UTC - 4:0009:19నార్త్ అమెరికా
EESTఈస్టర్న్ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 3:0016:19యూరోప్
EETతూర్పు యూరోపియన్ టైమ్UTC + 2:0015:19యూరోప్
EGSTతూర్పు గ్రీన్‌లాండ్ వేసవి సమయంUTC + 0:0013:19నార్త్ అమెరికా
EGTఈస్ట్ గ్రీన్‌లాండ్ టైమ్UTC - 1:0012:19నార్త్ అమెరికా
ESTతూర్పు స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 5:0008:19నార్త్ అమెరికా
ETతూర్పు సమయంUTC - 5:0008:19నార్త్ అమెరికా
Fఫాక్స్ట్రాట్ టైమ్ జోన్UTC + 6:0019:19సైనిక
FETఫర్ధర్-ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 3:0016:19యూరోప్
FJSTఫిజీ సమర్ టైమ్UTC + 13:0002:19పెసిఫిక్
FJTఫిజీ టైమ్UTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
FKSTఫాక్ లాండ్ దీవుల వేసవి సమయంUTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
FKTఫాక్ ల్యాండ్ దీవుల సమయంUTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
FNTఫెర్నాండో డి నొరోన్హా టైమ్UTC - 2:0011:19దక్షిణ అమెరికా
Gగోల్ఫ్ టైమ్ జోన్UTC + 7:0020:19సైనిక
GALTగలాపాగోస్ టైమ్UTC - 6:0007:19పెసిఫిక్
GAMTగాంబియర్ టైమ్UTC - 9:0004:19పెసిఫిక్
GETజార్జియా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 4:0017:19ఆసియా
GFTఫ్రెంచ్ గియానా టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
GILTగిల్బర్ట్ దీవుల సమయంUTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
GMTగ్రీన్ విచ్ మీన్ టైమ్UTC + 0:0013:19యూరోప్
GSTగల్ఫ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 4:0017:19ఆసియా
GSTదక్షిణ జార్జియా టైమ్UTC - 2:0011:19దక్షిణ అమెరికా
GYTగయానా టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
Hహోటల్ టైమ్ జోన్UTC + 8:0021:19సైనిక
HADTహవాయ్-అల్యూషన్ డెలైట్ టైంUTC - 9:0004:19నార్త్ అమెరికా
HASTహవాయ్-అలూషియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 10:0003:19నార్త్ అమెరికా
HKTహాంగ్ కాంగ్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
HOVSTహోవ్డ్ సమ్మర్ టైంUTC + 8:0021:19ఆసియా
HOVTహోవ్డ్ టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
Iభారత టైమ్ జోన్UTC + 9:0022:19సైనిక
ICTఇండోచైనా టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
IDTఇజ్రాయేల్ డెలైట్ టైంUTC + 3:0016:19ఆసియా
IOTఇండియన్ చాగోస్ టైమ్UTC + 6:0019:19భారతీయ సముద్రం
IRDTఇరాన్ డెలైట్ టైంUTC + 4:3017:49ఆసియా
IRKSTఇర్కుట్స్క్ వేసవి సమయంUTC + 9:0022:19ఆసియా
IRKTఇర్కుట్స్క్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
IRSTఈరాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:3016:49ఆసియా
ISTభారతీయ ప్రమాణ సమయంUTC + 5:3018:49ఆసియా
ISTఐరిష్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 1:0014:19యూరోప్
ISTఇజ్రాయేల్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 2:0015:19ఆసియా
JSTజపాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
Kకిలో టైమ్ జోన్UTC + 10:0023:19సైనిక
KGTకిర్గిజ్‌స్తాన్ టైమ్UTC + 6:0019:19ఆసియా
KOSTకొస్రా టైమ్UTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
KRASTక్రాస్నోయార్స్క్ సమరాల సమయంUTC + 8:0021:19ఆసియా
KRATక్రాస్నోయార్స్క్ టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
KSTకొరియా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
KUYTకుయ్బిషెవ్ టైమ్UTC + 4:0017:19యూరోప్
Lలిమా టైమ్ జోన్UTC + 11:0000:19సైనిక
LHDTలార్డ్ హోవ్ డైలైట్ టైంUTC + 11:0000:19ఆస్ట్రేలియా
LHSTలార్డ్ హోవ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 10:3023:49ఆస్ట్రేలియా
LINTలైన్ దీవుల సమయంUTC + 14:0003:19పెసిఫిక్
Mమైక్ టైమ్ జోన్UTC + 12:0001:19సైనిక
MAGSTమగడాన్ సమ్మర్ టైంUTC + 12:0001:19ఆసియా
MAGTమగడాన్ టైమ్UTC + 11:0000:19ఆసియా
MARTమార్కెసస్ టైమ్UTC - 9:3003:49పెసిఫిక్
MAWTమాసన్ టైమ్UTC + 5:0018:19అంటార్క్టికా
MDTమౌంటెన్ డెలైట్ టైంUTC - 6:0007:19నార్త్ అమెరికా
MHTమార్షల్ దీవుల సమయంUTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
MMTమయన్మార్ టైమ్UTC + 6:3019:49ఆసియా
MSDమాస్కో డెలైట్ టైంUTC + 4:0017:19యూరోప్
MSKమాస్కో స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 3:0016:19యూరోప్
MSTమౌంటెయిన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 7:0006:19నార్త్ అమెరికా
MTపర్వత సమయంUTC - 7:0006:19నార్త్ అమెరికా
MUTమారిషస్ టైమ్UTC + 4:0017:19ఆఫ్రికా
MVTమాల్దీవ్స్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
MYTమలేషియా టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
Nనవంబర్ టైమ్ జోన్UTC - 1:0012:19సైనిక
NCTన్యూ క్యాలెడోనియా టైమ్UTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
NDTన్యూఫౌండ్‌ల్యాండ్ డెలైట్ టైంUTC - 2:3010:49నార్త్ అమెరికా
NFTనార్ఫోక్ టైమ్UTC + 11:0000:19ఆస్ట్రేలియా
NOVSTనొవోసిబిర్స్క్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
NOVTనొవోసిబిర్స్క్ టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
NPTనేపాల్ టైమ్UTC + 5:4519:04ఆసియా
NRTనౌరు టైమ్UTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
NSTన్యూఫౌండ్‌ల్యాండ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 3:3009:49నార్త్ అమెరికా
NUTనియూ టైమ్UTC - 11:0002:19పెసిఫిక్
NZDTన్యూజిల్యాండ్ డెలైట్ టైంUTC + 13:0002:19పెసిఫిక్
NZSTన్యూజీలెండ్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
Oఆస్కర్ టైమ్ జోన్UTC - 2:0011:19సైనిక
OMSSTఓమ్స్క్ సమ్మర్ టైంUTC + 7:0020:19ఆసియా
OMSTఓమ్స్క్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 6:0019:19ఆసియా
ORATసుద్ది సమయంUTC + 5:0018:19ఆసియా
Pపాప టైమ్ జోన్UTC - 3:0010:19సైనిక
PDTపసిఫిక్ డైలైట్ టైమ్UTC - 7:0006:19నార్త్ అమెరికా
PETపెరూ టైమ్UTC - 5:0008:19దక్షిణ అమెరికా
PETSTకమ్ చట్కా సముద్ర ప్రదేశ్ వేడి సమయంUTC + 12:0001:19ఆసియా
PETTకమ్చట్కా టైమ్UTC + 12:0001:19ఆసియా
PGTపాపువా న్యూ గినీ టైమ్UTC + 10:0023:19పెసిఫిక్
PHOTఫీనిక్స్ దీవి సమయంUTC + 13:0002:19పెసిఫిక్
PHTఫిలిప్పీన్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
PKTపాకిస్తాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
PMDTపియర్ & మికెలాన్ డెయ్లైట్ టైంUTC - 2:0011:19నార్త్ అమెరికా
PMSTపియర్ & మిక్యూలాన్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 3:0010:19నార్త్ అమెరికా
PONTపోహెన్‌పె స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
PSTపెసిఫిక్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 8:0005:19నార్త్ అమెరికా
PSTపిట్కెయర్న్ స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 8:0005:19పెసిఫిక్
PTపెసిఫిక్ టైమ్UTC - 8:0005:19నార్త్ అమెరికా
PWTపలావు సమయంUTC + 9:0022:19పెసిఫిక్
PYSTపరాగ్వే సమ్మర్ టైంUTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
PYTప్యోంగ్‌యాంగ్ టైమ్UTC + 8:3021:49ఆసియా
PYTపరాగ్వే టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
Qక్వెబెక్ టైమ్ జోన్UTC - 4:0009:19సైనిక
QYZTకిజిలోర్డా టైమ్UTC + 6:0019:19ఆసియా
Rరోమియో టైమ్ జోన్UTC - 5:0008:19సైనిక
RETసందర్శన సమయంUTC + 4:0017:19ఆఫ్రికా
ROTTరొథేరా టైమ్UTC - 3:0010:19అంటార్క్టికా
Sసియెరా టైమ్ జోన్UTC - 6:0007:19సైనిక
SAKTసఖాలిన్ టైమ్UTC + 11:0000:19ఆసియా
SAMTసమారా టైమ్UTC + 4:0017:19యూరోప్
SASTదక్షిణ ఆఫ్రికా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 2:0015:19ఆఫ్రికా
SBTసోలోమన్ దీవుల సమయంUTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
SCTసీషెల్స్ టైమ్UTC + 4:0017:19ఆఫ్రికా
SGTసింగపూర్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
SRETస్రెడ్నెకోలిమ్స్క్ టైమ్UTC + 11:0000:19ఆసియా
SRTసురినామ్ టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
SSTసమోవా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 11:0002:19పెసిఫిక్
SYOTశోవా టైమ్UTC + 3:0016:19అంటార్క్టికా
Tటాంగో టైమ్ జోన్UTC - 7:0006:19సైనిక
TAHTతహితి టైమ్UTC - 10:0003:19పెసిఫిక్
TFTఫ్రెంచ్ దక్షిణ మరియు అంటార్క్టిక్ టైమ్UTC + 5:0018:19భారతీయ సముద్రం
TJTతజికిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
TKTటోకెలావ్ టైమ్UTC + 13:0002:19పెసిఫిక్
TLTఈస్ట్ టిమోర్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
TMTటర్క్‌మెనిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
TOSTటోంగా సమ్మర్ టైమ్UTC + 14:0003:19పెసిఫిక్
TOTటోంగా టైమ్UTC + 13:0002:19పెసిఫిక్
TRTటర్కీ టైమ్UTC + 3:0016:19ఆసియా
TVTటువాలు టైమ్UTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
Uయూనిఫారం టైమ్ జోన్UTC - 8:0005:19సైనిక
ULASTఉలాన్‌బాటర్ సమ్మర్ టైంUTC + 9:0022:19ఆసియా
ULATఉలాన్‌బాటర్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
UTCసమన్వయ ప్రపంచ సమయంUTC + 0:0013:19ప్రపంచవ్యాప్తంగా
UYSTఉరుగువే సమ్మర్ టైమ్UTC - 2:0011:19దక్షిణ అమెరికా
UYTఉరుగ్వె టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
UZTఉజ్బెకిస్తాన్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
Vవిక్టర్ టైమ్ జోన్UTC - 9:0004:19సైనిక
VETవెనుజువెలా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC - 4:0009:19దక్షిణ అమెరికా
VLASTవ్లాడివోస్టోక్ వేసవి సమయంUTC + 11:0000:19ఆసియా
VLATవ్లాడివోస్టక్ టైమ్UTC + 10:0023:19ఆసియా
VOSTవోస్టాక్ టైమ్UTC + 6:0019:19అంటార్క్టికా
VUTవనువాటు టైమ్UTC + 11:0000:19పెసిఫిక్
Wవిస్కీ టైమ్ జోన్UTC - 10:0003:19సైనిక
WAKTఎదురు సమయంUTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
WARSTవెస్టర్న్ ఆర్జెంటీనా సమ్మర్ టైమ్UTC - 3:0010:19దక్షిణ అమెరికా
WASTవెస్ట్ ఆఫ్రికా సముద్ర సమయంUTC + 2:0015:19ఆఫ్రికా
WATవెస్ట్ ఆఫ్రికా టైమ్UTC + 1:0014:19ఆఫ్రికా
WESTపశ్చిమ యూరోపియన్ సమ్మర్ టైమ్UTC + 1:0014:19యూరోప్
WETపశ్చిమ యూరోపియన్ టైమ్UTC + 0:0013:19యూరోప్
WFTవాలిస్ మరియు ఫుటునా టైమ్UTC + 12:0001:19పెసిఫిక్
WGSTపశ్చిమ గ్రీన్‌ల్యాండ్ వేసవి సమయంUTC - 2:0011:19నార్త్ అమెరికా
WGTపశ్చిమ గ్రీన్‌ల్యాండ్ టైమ్UTC - 3:0010:19నార్త్ అమెరికా
WIBపశ్చిమ ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 7:0020:19ఆసియా
WITతూర్పు ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
WITAకేంద్ర ఇండోనేషియన్ టైమ్UTC + 8:0021:19ఆసియా
WSTవెస్ట్ సమోవా టైమ్UTC + 1:0014:19పెసిఫిక్
WSTవెస్టర్న్ సహారా సముద్ర ప్రదేశం వేసవి సమయంUTC + 1:0014:19ఆఫ్రికా
WTవెస్టర్న్ సహారా స్టాండర్డ్ టైమ్UTC + 0:0013:19ఆఫ్రికా
Xఎక్స్-రే టైమ్ జోన్UTC - 11:0002:19సైనిక
Yయాంకీ టైమ్ జోన్UTC - 12:0001:19సైనిక
YAKSTయాకుట్స్క్ వేసవి సమయంUTC + 10:0023:19ఆసియా
YAKTయాకుట్స్క్ టైమ్UTC + 9:0022:19ఆసియా
YAPTయాప్ టైమ్UTC + 10:0023:19పెసిఫిక్
YEKSTయెకటెరిన్‌బర్గ్ వేసవి సమయంUTC + 6:0019:19ఆసియా
YEKTయెకటెరిన్‌బర్గ్ టైమ్UTC + 5:0018:19ఆసియా
Zజులూ టైమ్ జోన్UTC + 0:0013:19సైనిక