AZT आता वेळ - अझरबैजान वेळ आता वेळ

08:43:13

Thursday, July 18, 2024

AZT(अझरबैजान वेळ)

अझरबैजान वेळ (AZT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 04:00 तास अधिक आहे.

AZTचे टिपिकल शहर (अझरबैजान वेळ)

अझरबैजान - बाकु (उन्हाळी)

संबंधित वेळ क्षेत्र

AZSTअझरबैजान समर टाईम

UTC + 04:00 आतील इतर टाईमझोन

AMTआर्मेनिया वेळ
Dडेल्टा वेळ क्षेत्र
GETजॉर्जिया मानक वेळ
GSTखाडी मानक वेळ
KUYTकुयबिशेव वेळ
MSDमॉस्को डेलायट टाईम
MUTमॉरिशस वेळ
RETसंगणक वेळ
SAMTसमारा वेळ
SCTसेशेल्स वेळ