GET आता वेळ - जॉर्जिया मानक वेळ आता वेळ

00:26:56

Thursday, July 18, 2024

GET(जॉर्जिया मानक वेळ)

जॉर्जिया मानक वेळ (GET) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 04:00 तास अधिक आहे.हा टाईमझोन मानक वेळेत वापरला जातो: एशिया

GETचे टिपिकल शहर (जॉर्जिया मानक वेळ)

जॉर्जिया - तबिलिसी (संपूर्ण वर्ष)

UTC + 04:00 आतील इतर टाईमझोन

AMTआर्मेनिया वेळ
AZTअझरबैजान वेळ
Dडेल्टा वेळ क्षेत्र
GSTखाडी मानक वेळ
KUYTकुयबिशेव वेळ
MSDमॉस्को डेलायट टाईम
MUTमॉरिशस वेळ
RETसंगणक वेळ
SAMTसमारा वेळ
SCTसेशेल्स वेळ