KUYT आता वेळ - कुयबिशेव वेळ आता वेळ

18:09:43

Tuesday, April 23, 2024

KUYT(कुयबिशेव वेळ)

कुयबिशेव वेळ (KUYT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 04:00 तास अधिक आहे.

UTC + 04:00 आतील इतर टाईमझोन

AMTआर्मेनिया वेळ
AZTअझरबैजान वेळ
Dडेल्टा वेळ क्षेत्र
GETजॉर्जिया मानक वेळ
GSTखाडी मानक वेळ
MSDमॉस्को डेलायट टाईम
MUTमॉरिशस वेळ
RETसंगणक वेळ
SAMTसमारा वेळ
SCTसेशेल्स वेळ